Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cát Nhất Long (1 bài)
- Từ Hoả Bột (1 bài)
- Viên Hoằng Đạo (23 bài)
- Cao Phan Long (1 bài)
- Từ Thông (2 bài)
Tạo ngày 25/02/2019 15:59 bởi tôn tiền tử
Trình Gia Toại 程嘉燧 (1565-1644) là thi nhân đời Minh, tự Mạnh Dương 孟陽, hiệu Tùng Viên lão nhân 松圓老人, người Hưu Ninh (nay là An Huy), dời đến ở Gia Định, bất đắc chí chốn khoa trường, làm thơ, vẽ tranh sơn thuỷ đẹp, thông hiểu âm luật. Cùng với Đường Thời Thăng 唐時昇, Lâu Kiên 婁堅, Lý Lưu Phương 李流芳 nổi tiếng được gọi là Gia Định tứ tiên sinh. Tác phẩm có Tùng Viên lãng đào tập.