Hơn trăm dặm Ngô Xương buồn ngóng
Hẳn vườn xưa ngày vắng anh em
Như tơ tóc bạc nhiều năm
Nước buồn so xuân không bằng nỗi buồn
Bài ca cũ bến sang Đào Diệp
Nay bên sen đậu nép thuyền câu
Nữ nhi tài tử tìm đâu
Nữ hiệu thư, ở bên cầu hỏi xem

tửu tận tình do tại