Dũng Kim ngoài cửa liễu xanh mờ
Bạch có bia tôn Nhạc miếu thờ
Chỉ mỗi câu này chàng nhớ kỹ
Tây Lăng Tô Tiểu chớ mà thơ

tửu tận tình do tại