Tuổi trẻ nhiều hăng hái
Hừng hực vượt nghìn thâu (thu)
Lấy gì báo tri kỷ?
Bên hông hai Ngô Câu
Thời ơi, ta chẳng gặp
Cả cười vào hoàng châu
Quan cấm uyển anh cả
Anh hai quan Ngô Khâu
Tuy không quan em út
Anh thành đạt đến nhiều
Đất Yên nhiều sang trọng
Ngựa trắng áo lông cừu
Quân Khanh lời lẽ sắc
Tử Vân chữ nghĩa sâu
Mười ngày tìm không được
Nằm cao trên tửu lầu
Một lời nói không hợp
Chửi toáng Long Ngạch hầu
Phủi áo đi huýt sáo
Mặc phiêu bạc thương châu

tửu tận tình do tại