Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chung Tinh (5 bài)
- Lý Lưu Phương (1 bài)
- Đồ Dao Sắt (3 bài)
- Hàn Thượng Quế (14 bài)
- Viên Trung Đạo (3 bài)
Tạo ngày 25/08/2014 03:27 bởi tôn tiền tử
Tào Học Thuyên 曹學佺 (1574-1646) tự Năng Thuỷ 能始, hiệu Nhạn Trạch 雁澤, Thạc thương cư sĩ 石倉居士, Tây phong cư sĩ 西峰居士, người Phúc Châu, Phúc Kiến, là một nhân vật chính trị cuối đời Minh, thành viên của Đông Lâm đảng.