Nơi buộc thuyền ngày trước
Mỗi nhành liễu mến sao
Ngọn triều tứ khách động
Kinh quốc gió thu cao
Đường ngái có khi tới
Dịp vui dễ gặp nào
Bâng khuâng Ngưu Nữ ngắm
Buồn nửa đêm nao nao

tửu tận tình do tại