Biên cảnh tiêu điều mây biển reo,
Trời trưa lạnh chiếu bóng cờ nheo.
Áp Lục, nước sông đục như rượu,
Khao quân khỏi phải gửi rượu theo.

tửu tận tình do tại