Từ biệt Kinh Kha đi,
Hộp đầy bụi chôn kỹ.
Vì anh lau chùi lại,
Rền vang tiếng rồng hí.

tửu tận tình do tại