Quân tiền phong tiến nhanh như chim cắt,
Trận phía sau rồng rắn khó ai đương.
Rùa sấu giúp bắt cầu qua sông lớn,
Tinh Vệ dùng cây đá lấp đại dương.

tửu tận tình do tại