Mười vạn tinh kỳ sáng chói mây,
Ba ngàn rồng cọp mạnh quân say.
Lính đi rầm rập không điêu đẩu,
Gà gáy từ khuya đến sáng ngày.

tửu tận tình do tại