Dân ca khảng khái chẳng lưu truyền,
Một khúc lều tranh vốn tự nhiên.
Muôn thuở Trung Châu hùng khí cũ,
Đến dòng Sắc Lặc tại Âm Sơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.