Mắt thấy tai nghe câu tựa thần,
Phỏng theo câu chữ thực không bằng.
Hiện cảnh Tần Xuyên trong bức hoạ,
Mấy ai thân đến tận Trường An ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.