Ngoài quái không còn lại xuất quái,
Một cơn sóng động vạn cơn theo.
Chỉ hay thơ đến Tô, Hoàng chết,
Biển lớn tung hoành chỉ vắng heo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.