Phô trương xếp sắp là một lối,
Rào giậu xem ra thật nhỏ nhoi.
Thiếu Lăng tự có liên thành bích,
Nguyên Chẩn sao coi ngọc giả thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.