Đua tranh hoa mỹ phí công đọc,
Văn Lục rườm rà sánh với Phan.
Tiếng lòng chỉ cốt truyền lòng vậy,
Bố cốc nhiều lời hoạ đến gần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.