Vạn cổ văn chương vốn phẳng bằng,
Tung hoành ai giống được Lô Đồng ?
Chân thư không lọt mắt người được,
Nên học bùa ma vẽ đấy chăng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.