Thẩm Tống vang danh phường bút mực,
Vẫn còn phong vị của Tề Lương.
Luận công theo lệ bình Ngô trước,
Đúc lấy tượng vàng của Tử Ngang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.