Đất Nghiệp văn chương nhiều tại Tấn,
Còn nghe hào sảng khúc hồ ca.
Phong vân nếu hận Trương Hoa ít,
Ôn Lý một dòng chẳng thấy a?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.