Trăm năm lại thấy thơ xưa thịnh,
Nguyên Hữu tài năng đã mấy người.
Kiêng kị Kim Lăng còn có cớ,
Vì sao lại bỏ uổng Âu, Mai?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.