Ẩn sĩ ngàn xưa nơi khúc suối,
Một đời cô phẫn, để ra sao?
Không ai nói với Thiên tuỳ tử,
Tranh đấu cỏ xuân, khác có bao?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.