Thiết hưởng, phù thanh khéo léo thay,
Giũa mài tuy khổ được gì đây?
Lãng ông nhạc nước không cung, chuỷ,
Vẫn tiếng thanh cao của núi mây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.