Phong nhã khó so thơ Tử Mỹ,
Tinh thuần thất bại nối Nghĩa Sơn.
Luận thơ không thể theo Hoàng được,
Chớ học Giang Tây phái vẫn hơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.