Mây chiều nặng lầu biên u ám
Tuyết đóng dày đông đặc Hoàng Hà
Đốt cháy núi ngựa Hồ cùng lối
Bài Lương Châu trăng sáng ai ca

tửu tận tình do tại