Đánh Lỗ về Long Sa đã tối
Phi tướng xua ngựa nhập ải Yên
Ai nâng sáo đầu thành trăng xế
Thổi Lạc Mai tuyết phủ núi nghiêng

tửu tận tình do tại