Nghiệp Thành nhà cửa hướng tây,
Thành kia so với lầu nầy tương đương.
Chàng đi nhớ liễu sân vườn,
Đêm xuân mộng khỏi lạc đường về nam.

tửu tận tình do tại