Nhà em cạnh cầu Ngự Hà,
Vào thâm cung uổng tuổi hoa một đời.
Hoàng hôn thổi khúc bi ai,
Trăng non châm chọc mỉa mai ngô đồng.

tửu tận tình do tại