Vợ trẻ Hàm Đan đẹp diễm tình,
Gả cho du hiệp đất Yên Kinh.
Vàng ròng ngọc trắng mua ca vũ,
Không biết gió mưa khổ vợ mình.

tửu tận tình do tại