Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Tỉnh Tăng (1 bài)
- Tạ Trăn (20 bài)
- Du Đại Do (1 bài)
- Trương Thì Triệt (2 bài)
- La Trạng Nguyên (1 bài)
Tạo ngày 03/01/2018 12:29 bởi tôn tiền tử
Hoàng Phủ Phương 皇甫汸 (1497-1582) tự Tử Tuần 子循, hiệu Bách Tuyền tử 百泉子, người huyện Trường Châu, Nam Trực Lệ, đỗ tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 8 (1529) nhà Minh, làm quan các chức Lại bộ lang trung, Đại danh thông phán, Vân Nam án sát kiểm sự. Ông với Hoàng Phủ Xung 皇甫冲, Hoàng Phủ Hiếu 皇甫涍, Hoàng Phủ Liêm 皇甫濂 là bốn anh em, người đời gọi là Hoàng Phủ tứ kiệt. Ông giỏi thư pháp, thi thơ ngâm vịnh.