Như Hán hai kinh bắc với nam
Đôi quê Ngô Việt cách xa xăm
Trên lầu họ Tạ trăng thu chiếu
Chia sáng quan sơn được mấy miền

tửu tận tình do tại