Tiếc thương mới cũ ân thừa,
Thân nầy lá rụng gió đưa xa vườn.
Gặp người kiếm củi trên đường,
Tài nhân một thuở sắc hương cung đình.

tửu tận tình do tại