Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- La Trạng Nguyên (1 bài)
- Du Đại Do (1 bài)
- Quy Hữu Quang (1 bài)
- Chu Hậu Thông (1 bài)
- Đường Thuận Chi (1 bài)
Tạo ngày 10/08/2014 23:57 bởi tôn tiền tử
Trương Thì Triệt 張時徹 (1504-?) tụ Duy Tĩnh 維靜, hiệu Đông Sa 東沙, người huyện Ngân (nay thuộc Chiết Giang), là một học giả và nhà quân sự đời Minh. Ông đỗ tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 2 (1523), làm quan tới Nam Kinh binh bộ thượng thư, về sau gửi tình vào thơ rượu.