Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/02/2019 22:00 bởi tôn tiền tử
Quy Hữu Quang 歸有光 (1506-1571) tự Hy Phủ 熙甫, Khai Phủ 開甫, hiệu Chấn Xuyên 震川, Hạng Tích sinh 項脊生, người Côn Sơn (nay thuộc Giang Tô), đỗ cử nhân năm Gia Tĩnh thứ 19, nhiều lần thi hội không đậu, dời chỗ ở dạy học ở Gia Định, người gọi là Chấn Xuyên tiên sinh. Năm Gia Tĩnh thứ 44 mới đỗ tiến sĩ, quan đến Thái bộc tự thừa Nam Kinh, là nhà sáng tác cho phái Đường Tống, về tản văn có ảnh hưởng đến đương thời, thơ ông không gọt giũa.