Vừa trải qua binh lửa
Đất bằng cả xóm thôn
Sói cày, đường ngập vết
Gà chó không còn con
Gió lạnh ngày hiu hắt
Lửa ma đêm chập chờn
Ngày mà quan thúc thuế
Đến cửa ắt là còn

tửu tận tình do tại