Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Hậu Thông (1 bài)
- Quy Hữu Quang (1 bài)
- Trương Thì Triệt (2 bài)
- La Trạng Nguyên (1 bài)
- Du Đại Do (1 bài)
Tạo ngày 01/02/2019 21:51 bởi tôn tiền tử
Đường Thuận Chi 唐順之 (1507-1560) tự Ứng Đức 應德, Nghĩa Tu 義修, hiệu Kinh Xuyên 荊川, người Vũ Tiến (nay thuộc Giang Tô), đệ nhất danh thi hội năm Gia Tĩnh thứ 8, làm chủ sứ vũ tuyển bộ Binh, qua các chức Hàn lâm viện biên tu, Kim đô ngự sử. Tác phẩm có Kinh Xuyên tiên sinh văn tập.