Sông Lũng dưới Lũng Đầu
Đông tây nam bắc trôi
Cánh bèo theo Lũng thuỷ
Một đi không thể thu

Núi Lũng quành chín khúc
Bảy ngày đến đất Việt
Nếu xuống dòng Lũng thuỷ
Chớp mắt thành đoạn tuyệt

Trăng tàn đao quý trắng
Sương mỏng cây Lũng vàng
Sáo nghe bài "Chiết liễu"
Không thể không nhớ quê

tửu tận tình do tại