Liễu trên đường
Liễu trên đường
Gió xuân bay phất phơ cành dài ngắn
Nào biết đâu vin bẻ bởi tay ai
Xin hỏi người năm qua bẻ liễu
Năm nay liễu mọc có về chưa?
Trĩ sớm bay
Xe rầm rập
Bông liễu bay bay sầu vây ngập

tửu tận tình do tại