Cảnh khói sông Dương đẹp phát mê
Liễu Tuỳ cung cũ rủ bờ đê
Thân cao vẫn đẹp như thời trước
Nửa nhúng sông làm ổ vịt, le

tửu tận tình do tại