Thấy không liễu đê Tuỳ
Đường lớn cành dài che
Tơ vàng theo nước chảy
Bóng lục bám xuân về
Ghen mày hao sắc biếc
Nghe địch má hường hoe
Chiều tối người đi hết
Nhớ anh vin nhánh xoè

tửu tận tình do tại