折柳歌中得翠條,
遠移金殿種青霄。
上陽宮女含聲送,
不忿先歸舞細腰。

 

Liễu

Chiết liễu ca trung đắc thuý điều,
Viễn di kim điện chủng thanh tiêu.
Thượng Dương cung nữ hàm thanh tống,
Bất phẫn tiên quy vũ tế yêu.

 

Dịch nghĩa

Vì bài ca “Chiết liễu” mà thượng uyển được liễu xanh,
Dời từ cung Thượng Dương xa xôi trồng lại nay đã xanh tốt.
Cung nữ ở cung Thượng Dương lặng lẽ tống tiễn,
Không còn sợ phải giữ lưng eo lả lướt nữa.


Tiêu đề có bản chép là Hoạ Bạch Lạc Thiên chiếu thủ vĩnh phong liễu thực thượng uyển, thì vi đông đô lưu thú 和白樂天詔取永豐柳植上菀,時為東都留守 (Hoạ Bạch Lạc Thiêu có chiếu mang liễu vĩnh phong về trồng trong thượng uyển, khi đó đang là lưu thú ở đông đô). Bạch Lạc Thiên tức Bạch Cư Dị, trong thời gian ông giữ chức lưu thú ở đông đô Lạc Dương, có chiếu vua đòi đem liễu vĩnh phong trong cung Thượng Dương về trồng vườn thượng uyển ở kinh đô Trường An.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Những cành biếc trong bài "Chiết liễu"
Chuyển điện vàng trồng chiếu mây xanh
Cung Thượng Dương tiễn chân ngừng điệu
Múa lưng thon giận dỗi sao đành

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được liễu xanh nhờ bài “Chiết liễu”
Chuyển từ xa nay đã tốt tươi
Thượng Dương cung nữ ngậm lời
Hết còn lo sợ giữ hoài lưng ong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vì “Chiết liễu” mà được liễu xanh,
Thượng Dương dời đến sum sê cành.
Thượng Dương cung nữ yên đưa tiễn,
Không sợ lưng eo giữ chẳng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời