Bốn mươi dặm xanh xanh đô phủ,
Đã bao lần nghênh đón, tiễn đi.
Già này nói cùng ai bày liễu,
Thích đón về, ghét cảnh chia ly.

tửu tận tình do tại