Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
10 bài thơ
Tạo ngày 28/11/2018 09:49 bởi tôn tiền tử
Hứa Hữu Nhâm 許有壬 (1287-1364) tự Khả Dụng 可用, người Thang Âm 湯陰 (nay thuộc Hà Nam), có anh là Hứa Hữu Phu 許有孚. Ông đậu tiến sĩ năm Diên Hựu thứ 2 (1315) đời Nguyên Nhân Tông, đến năm Chính Trung đời Thuận Đế quan đến Tập hiền đại học sĩ, đổi làm Khu mật viện phó sứ, giữ chức Trung thư tả thừa kiêm Tả dụ đức thái tử. Ông làm quan hơn 50 năm, trải qua bảy đời vua với các chức vụ quan trọng, đến năm Chí Chính thứ 17 (1357) xin về hưu. Văn, thơ ông đều nổi tiếng đương thời. Tác phẩm có Chí chính tập 至正集, Khuê đường tiểu cảo 圭塘小稿.