Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Miện (20 bài)
- Trương Chứ (2 bài)
- Lý Hiếu Quang (4 bài)
- Hứa Hữu Nhâm (10 bài)
- Âu Dương Huyền (4 bài)
Tạo ngày 27/11/2018 13:19 bởi tôn tiền tử
Quán Vân Thạch 貫雲石 (1286-1324) là thi nhân đời Nguyên, người tộc Duy Ngô Nhĩ. Cha là Quán Chỉ Ca 貫只哥, nên ông lấy họ Quán, tự đặt tên là Tiểu Vân Thạch Hải Nhai 小雲石海涯, tự Phù Sầm 浮岑, ban đầu hiệu là Sơ Tiên 疏仙, sau đổi là Toan Trai 酸齋, Lư Hoa đạo nhân 蘆花道人, nguyên tập (được phong theo) quan của cha làm vạn hộ phủ đạt lỗ hoa xích vùng Lưỡng Hoài, được phong hàn lâm thị độc học sĩ. Sau lui về ẩn cư ở vùng Giang Nam, dạo chơi sông núi, thơ rượu xướng hoạ, tiêu dao ngày tháng, tản khúc tản văn đều có thành tựu. Thơ ông hào phóng bay bổng, có phong cách Lý Bạch.