Hái được bông lau sạch bụi trần
Ông chài dùng tạm để làm chăn
Gió tây ru mộng thu dài giấc
Trăng xế vương hương tuyết ngập thân
Già bám đất trời chừng đủ cỗi
Nghèo so kim cổ chẳng nhường phân
Lĩnh xanh đừng giúp uyên ương tị
Bì bõm chèo khua riêng có xuân

tửu tận tình do tại