Đuốc hoa lốp bốp mở xuân tươi,
Quên ngủ vui chơi cả tiếng cười.
Ý người thua hẳn gió xuân thổi,
Chuông canh năm đến giữa lưng trời.

tửu tận tình do tại