Không gây lạnh trời đêm mưa gió,
Nhớ đến người ở ẩn cao đài.
Lão phu già có vầng trăng đáp,
Tự anh nhìn gương sáng ngày mai.

tửu tận tình do tại