Trong xe chẳng giữ nhiều lễ nghĩa,
Ly gia không có ý dại rồ.
Biết thế đem theo một bầu rượu,
Đường sá hoang vu chẳng chỗ mua.

tửu tận tình do tại