Đóng cửa ngủ, nằm cao lười dậy,
Tạnh mưa thăm, nguyên dã chẳng siêng.
Tâm muốn nhàn nhưng chưa ổn định,
Mã gia trang đẹp cảnh lâm tuyền.

tửu tận tình do tại