Nước tung toé ôm nghiêng thôn xóm,
Nửa ra đồng nửa tẩm ruộng gai.
Quê cũ đẹp lại nhiều đặc sản,
Cẩn thận đừng xéo cát đê dài.

tửu tận tình do tại