Đuốc có thêm từ đêm đến sáng,
Trà có châm ngủ chẳng quên người.
Đông thành liễu nam thành đào mận,
Là một vòng quản lĩnh xuân tươi.

tửu tận tình do tại