Không có gió tơ rơi xuống đất
Gió nổi lên tơ phất đầy trời
Chúng bay trông tựa tuyết rơi
Xin đừng rơi trúng tóc tôi rất phiền

tửu tận tình do tại